24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy

This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

As a Children and Young Person’s Support Worker you will be based in Aberystwyth supporting children and young people throughout Ceredigion.
The role is very rewarding. No two days are ever the same and the successful candidate will need to be patient, prepared to listen, and be non-judgemental.
The role is varied and you will work with children and their parent in refuge, work in the wider community as well as deliver preventative programmes in schools, colleges and other youth organisations.
The post is for 30 hours per week for 12 months on a fixed term contract with possible extension depending on future funding. The salary is £17,500 per annum pro rata.
The ability to speak Welsh and deliver educational programmes through the medium of Welsh and English is essential for this role.
The closing date for applications is 3rd April 2018 with interviews being held on 10th April 2018 in Aberystwyth.
For an application pack and full job description please contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl Ifanc Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy'n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig. Fel Gweithiwr Cymorth Plant a Phobl Ifanc, byddwch yn gweithio yn Aberystwyth sy'n cefnogi plant a phobl ifanc ledled Ceredigion. Mae'r swydd yn wobrwyol iawn. Nid oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un fath a bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn amyneddgar, yn barod i wrando, a bod yn anfeirniadol. Mae'r swydd yn amrywiol a byddwch yn gweithio gyda phlant a'u rhiant mewn lloches, yn gweithio yn y gymuned ehangach yn ogystal â darparu rhaglenni ataliol mewn ysgolion, colegau a sefydliadau ieuenctid eraill. Mae'r swydd am 30 awr yr wythnos am 12 mis ar gontract tymor penodol gydag estyniad posibl yn dibynnu ar gyllid yn y dyfodol. Y cyflog yw £17,500 y flwyddyn pro rata. Mae'r gallu i siarad Cymraeg a darparu rhaglenni addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 3ydd Ebrill gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Mawrth 10fed Ebrill yn Aberystwyth. Benyw yn unig dan yr Eithriad Gofyniad Galwedigaethol yn Neddf Cydraddoldeb 2010.
Am becyn cais a disgrifiad swydd llawn, cysylltwch â: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download/View Full Job Description