24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy
Download/View Application Form - Ffurflen Gais      Download/View Equalities Monitoring Form

For an application pack and full job description in Word please contact: info@westwalesdas.org.uk or download a PDF application form above. CV’s will not be accepted.

West Wales Domestic Abuse Service

Do you want to be part of a dynamic and growing organisation that works to promote the safety and well-being of women, men, children and young people affected by domestic violence and abuse?

As a result of the continued development of West Wales Domestic Abuse Service Limited we are looking to recruit the following post:

Do you want to be part of a dynamic and growing organisation that works to promote the safety and wellbeing of women, men, children and young people affected by domestic violence and abuse?

Children & Young People’s Manager maternity cover 12 months

20 hours per week

£22,126 per annum (pro rata)

The Children and Young People’s Manager will coordinate the Children & Young People’s service ensuring a quality service that is responsive and empowering to the needs of children & young people of all ages that have experienced domestic abuse.

The post holder will provide line management and support to staff including supervision and case management. As a member of the management team, the post holder will be required to take part in developing funding applications and participate with other managers in out of hours on-call systems.

The ability to speak Welsh and deliver educational programmes through the medium of Welsh and English is highly desirable for this role.

Closing date: 10th June 2019 at 4pm. Interview Date: 20th June 2019

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1)


Rheolwr Plant a Phobl Ifanc – Swydd am Gyfnod Mamolaeth o 12 mis

Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Ydych chi am fod yn rhan o sefydliad deinamig, sy’n tyfu ac sy’n gweithio i hyrwyddo diogelwch a lles menywod, dynion, plant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan drais a chamdriniaeth ddomestig?

Rheolwr Plant a Phobl Ifanc: cyfnod mamolaeth o 12 mis

20 awr yr wythnos

£22,126 y flwyddyn (pro rata)

Bydd y Rheolwr Plant a Phobl Ifanc yn cydlynu’r gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc gan sicrhau gwasanaeth o safon sy’n ymatebol ac sy’n grymuso anghenion plant a phobl ifanc o bob oedran sydd wedi cael profiad o gam-drin domestig.

Bydd deilydd y swydd yn darparu rheolaeth linell a chefnogaeth i staff sy’n cynnwys goruchwyliaeth a rheoli achosion. Fel aelod o’r tîm rheoli, bydd angen i ddeilydd y swydd gymryd rhan mewn datblygu ceisiadau am arian a chymryd rhan mewn system ar alw y tu allan i oriau swyddfa gyda rheolwyr eraill.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg a chyflwyno rhaglenni addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hynod ddymunol ar gyfer y rôl hon.

Dyddiad cau: 10 Mehefin 2019 am 4pm. Dyddiad y Cyfweliad: 20 Mehefin 2019

Mae’r swydd wedi’i hesemptio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi’n destun archwiliad manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn agored i fenywod yn unig. (Wedi’i hesemptio dan y Gofyniad Galwedigaethol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)

View / Download Full Job Description