24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy

West Wales Domestic Abuse Service

Do you want to be part of a dynamic and growing organisation that works to promote the safety and well-being of women, men, children and young people affected by domestic violence and abuse?

As a result of the continued development of West Wales Domestic Abuse Service Limited we are looking to recruit the following post:

Location: 1 vacancy in Cardigan and 1 vacancy in Aberystwyth

30 hours per week, £17,500 pro rata per annum

This is an exciting opportunity for two people to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

Working as part of our domestic abuse team you will be providing holistic support to women and men with complex needs that are living with and/or escaping violence and abuse, including tenancy support and taking part in the on call rota.

The ability to speak and write Welsh is desirable for these roles but not essential.

The closing date for applications is 16th August 2018 and interviews will be held on 23rd August 2018 in Aberystwyth.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1)


2 x Gweithwyr Cefnogi Symudol Cam-drin Domestig 

Lleoliad: 1 swydd wag yn Aberteifi ac 1 swydd wag yn Aberystwyth 

30 awr yr wythnos, £17,500 pro rata y flwyddyn 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddau berson i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig. 

Gan weithio fel rhan o’n tim cam-drin domestig byddwch yn darparu cefnogaeth gyfannol i fenywod a dynion ag anghenion cymhleth sy’n byw gyda/neu dianc rhag trais a cham-drin, gan gynnwys cymorth tenantiaeth a chymryd rhan yn y rota ar alwad. 

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôlau hyn ond nid yn hanfodol. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau 16eg o Awst gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd Iau 23ain o Awst yn Aberystwyth.

Mae'r swydd wedi'i heithrio o'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i fenywod yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)

Download / View Detailed Job Description

Location: Aberystwyth

This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

As a Refuge support worker you will be working with adults, children and young people in Refuge and throughout Ceredigion who are or have experienced domestic abuse.

The role is very rewarding.  No two days are ever the same and the successful candidate will need to  be patient, prepared to listen and be non-judgemental.

The post is for 30 hours per week for 12 months on a fixed term contract with possible extension depending on future funding. The post salary ranges between £15,392 - £16,500 (dependent on your experience) pro-rata including on call which equates to between £12,480 and £13,378 per annum.

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is Thursday 16th August 2018 and interviews will be held on Thursday 23rd August 2018 in Aberystwyth.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1)

Download/View Detailed Job Description


Lleoliad: Aberystwyth 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig. 

Fel gweithiwr cefnogi lloches byddwch yn gweithio gydag oedolion, plant a phobl ifanc mewn lloches a thrwy gydol Ceredigion sydd wedi dioddef camdriniaeth yn y cartref. 

Mae’r swydd yn wobrwyol iawn. Nid oes unrhyw ddau diwrnod yr un fath a bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn amyneddgar, yn barod i wrando a bod yn anfeirniadol. 

Mae’r swydd am 30 awr yr wythnos am 12 mis ar gontract tymor penodol gydag estyniad posibl yn dibynnu ar ariannu yn y dyfodol. Y cyflog yw £15,392 - £16,500 (yn dibynnu ar brofiad) pro-rata gan gynnwys ar alwad sy’n cyfateb i rhwng £12,480 a £13,378 y flwyddyn. 

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôl hon ond nid yn hanfodol. 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Iau 16eg o Awst gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd Iau 23ain o Awst yn Aberystwyth.

Mae'r swydd wedi'i heithrio o'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i fenywod yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)