24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy
Download/View Application Form - Ffurflen Gais      Download/View Equalities Monitoring Form

For an application pack and full job description in Word please contact: info@westwalesdas.org.uk or download a PDF application form above. CV’s will not be accepted.

Location: Ceredigion

24 hours per week, £18,759 per annum pro rata.

This is an exciting opportunity to support the development and delivery of a new outreach and support project with older women over the age of 55 years of age living with or fleeing domestic abuse in Ceredigion. You will be joining a dynamic and award-winning domestic abuse team in embedding new learning into the organisation and the wider Ceredigion voluntary sector and statutory sector

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is Tuesday 30th April at 4pm and interviews will be held on Tuesday 7th May in Aberystwyth.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1


Gwasanaeth Cam-drin Domestig Gorllewin Cymru

Gweithiwr Datblygu Prosiect a Chymorth i Fenywod Hŷn

Lleoliad: Ceredigion

24 awr yr wythnos, £18,759 y flwyddyn pro rata.

Dyma gyfle cyffrous i gefnogi’r gwaith o ddatblygu a chyflawni prosiect allgymorth a chefnogaeth newydd gyda menywod hŷn sydd dros 55 oed ac sy’n byw gyda, neu’n ffoi camdriniaeth ddomestig yng Ngheredigion. Byddwch yn ymuno â thîm cam-drin domestig deinamig, sydd wedi ennill gwobrau, trwy ymgorffori dysgu newydd yn y sefydliad ac yn sector gwirfoddol a sector statudol ehangach Ceredigion.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 30 Ebrill am 4pm a  bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yn Aberystwyth ar ddydd Mawrth 7 Mai.

Mae’r swydd wedi’i hesemptio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi’n destun archwiliad ehangach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ac yn agored i fenywod yn unig. (Esempt dan y Gofyniad Galwedigaethol dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)

Download / View Full Job Description