24 Hour Emergency Helpline 01970 625585 or 01239 615385
Live Fear Free Helpline 0808 8010 800

enfrdeitplptruescy
Download/View Application Form - Ffurflen Gais      Download/View Equalities Monitoring Form

For an application pack and full job description in Word please contact: info@westwalesdas.org.uk or download a PDF application form above. CV’s will not be accepted.

Domestic Abuse Floating Support Worker

Location:  Aberystwyth

30 hours per week, £17,500 pro rata per annum

Working hours to be between Monday – Friday 09:00 – 17:00

Job share would be considered.

This is an exciting opportunity to join an organisation dedicated to providing specialist support to adults and children who have experienced domestic abuse.

Working as part of our domestic abuse team you will be providing holistic support to women and men with complex needs that are living with and/or escaping violence and abuse, including tenancy support and taking part in the out of hours on call rota.

The ability to speak and write Welsh is desirable for this role but not essential.

The closing date for applications is 27th August 4 pm and interviews will be held on Friday 6th September in Aberystwyth.

The post is exempt from the Rehabilitation of Offenders Act. Posts will be subject to an enhanced Disclosure Barring Service (DBS) and open to women only. (Exempt under the Occupational Requirement under the Equality Act 2010 Schedule 9, Part 1)

View / Download Full Job Description


Gweithiwr Cefnogi Symudol Cam-drin Domestig x 2

Lleoliad:  Aberystwyth

30 awr yr wythnos, £17,500 pro rata y flwyddyn 

Oriau gwaith i fod rhwng dydd Llun - dydd Gwener 09:00 – 17:00 

Byddai cyfran swydd yn cael ei hystyried. 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno â sefydliad sy’n ymroddedig i ddarparu cefnogaeth arbenigol i oedolion a phlant sydd wedi dioddef cam-drin domestig.

Gan weithio fel rhan o’n tim cam-drin domestig byddwch yn darparu cefnogaeth gyfannol i fenywod a dynion ag anghenion cymhleth sy’n byw gyda/neu dianc rhag trais a cham-drin, gan gynnwys cymorth tenantiaeth a chymryd rhan yn y rota ar alwad.

Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn cymraeg yn ddymunol ar gyfer y rôlau hyn ond nid yn hanfodol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd 27ain Awst gyda chyfweliadau yn cael eu cynnal dydd 6ed Medi yn Aberystwyth.

Mae'r swydd wedi'i heithrio o'r Ddeddf Ailsefydlu Troseddwyr. Bydd y swyddi yn ddarostyngedig i Wasanaeth Gwahardd Datgelu (DBS) gwell ac yn agored i ferched yn unig. (Eithriedig o dan y Gofyniad Galwedigaethol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 Atodlen 9, Rhan 1)